o31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 

จากการปฏิบัติหน้าที่


O31 ประกาศไม่รับของขวัญ-บ้านใหม่.doc
O31เจตจำนงผู้บริหาร-ภาษาไทย-บ้านใหม่.doc
นโยบาย no gift eng.docx
O31 เจตจำนงผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ.doc