o14

คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน


O14คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่.pdf
O14คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านใหม่.pdf
O14คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านใหม่.pdf
O14คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านใหม่.pdf