o25 

หลักเกณฑ์การให้บริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล โรงเรีย.pdf
O25หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน.pdf
O25พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ.pdf
O25หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต.pdf
O25ภาระงานข้าราชการ.pdf