โครงสร้างงานวิชาการ

การบริหารงานโรงเรียนเมืองเลย ปีการศึกษา 2558

การบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ

แบ่งโครงสร้างการบริหารวิชาการ ดังนี้

1.