หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนบ้านใหม่ พุทธศักราช 2562

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551