การรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติทั่วไป

1. หลังจากโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

2. การติดต่อรับใบสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด ณ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 5 (ในวันและเวลาราชการ)

3. สามารถยื่นใบสมัคร ในวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

4. ผู้ปกครองต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบทุกรายการและนำมายื่น

พร้อมแนบหลักฐาน ในวันรับสมัคร ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ติดที่ใบสมัคร 2 ชุด)

2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด (พร้อมบัตรจริง)

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน บิดาและมารดา ( ถ้ามี ) จำนวน 2 ชุด

7. สำเนาการตรวจหมู่เลือดของนักเรียน จำนวน 2 ชุด

8. สำเนาบันทึกการได้รับวัคซีน จำนวน 2 ชุด

* ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ

* ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนจะไม่พิจารณารับสมัคร

การคัดเลือก

การคัดเลือกนักเรียนจะคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการก่อน คือ

1. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้

- ตำบลกุดป่อง คือ ชุมชนนาเขิน(1,2) ชุมชนนาหนอง(1,2) ชุมชนหนองผักก้าม(1,2)

2. หมู่บ้านในเขต ตำบลเมืองและตำบลนาอาน ดังนี้

- ตำบลเมือง คือ บ้านท่าแพ(ม.2) บ้านหนองผักก้าม(ม.5,ม.13) บ้านน้อยสนามบิน(ม.7)

บ้านสามแยก(ม.6) บ้านโพนไทร(ม.9)

- ตำบลนาอาน คือ บ้านฟากนา(ม.4,ม.11) บ้านนาซำ(ม.7) บ้านภูกระแต(ม.8)

3. หากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สมัครเกิน 320 คน จะจับสลากให้เหลือ 320 คน

4. หากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สมัครไม่ครบ 320 คน จึงจะรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

และถ้ามีผู้สมัครนอกเขตพื้นที่บริการรวมแล้วเกินจากจำนวนที่จะรับจะจับสลากเฉพาะผู้ที่อยู่

นอกเขตพื้นที่บริการ เท่านั้น ให้ครบ 320 คน