โรงเรียนบ้านใหม่  ตำบลนาซ่าว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลยกลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑BANMAI  SCHOOL
นายสัญจอห์ณ  ราชมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เบอร์โทร 0630397109E-mail kanamjohn@hotmail.com

รายงาน OIT ปี 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

O9. Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


การดำเนินงาน

O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน


การปฏิบัติงาน

O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การให้บริการ

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  E–Service

O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27. แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ 

O28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ   

O30. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33. รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบ


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

O37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนป้องกันการทุจริต

O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43. การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ผลงานนักเรียน