วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

           มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเป็นไทยภายใต้ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น 

พันธกิจ

      ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

               ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ที่หลากหลายด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่สากล

               ๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               ๔. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               ๕. พัฒนาระบบบริการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

               ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Comments