ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยตาด  เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2484  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบ้านห้วยตาด  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยขุนอภิบาล นายอำเภอเมืองเลย มีนายแวง   วรพล ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ มีพื้นที่ 10 ไร่ 99 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยตาด

วันที่ 1 ตุลาคม  2523 ได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โอนสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  275  คน  ครู  จำนวน  17  คน  ลูกจ้างประจำ  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน โดยมีนายไพรัตน์   ปรุงพณิชย์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

1.2  ที่ตั้งและเขตบริการ

โรงเรียนบ้านห้วยตาด  ตั้งอยู่เลขที่  322  หมู่ที่ 17  ตำบลนาดอกคำ        อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  ประมาณ 30  กิโลเมตร  มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปา  เส้นทางคมนาคมสะดวกตลอดทั้งปี  มีหมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมู่ คือ บ้านห้วยตาด หมู่ที่ 4  บ้านใหม่สันติธรรม หมู่ที่ 8 บ้านโคกหินใต้ หมู่ที่ 9   และบ้านห้วยตาดใต้ หมู่ที่ 17 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

           1.3  สภาพชุมชน

                   1.3.1 สังคมวัฒนธรรม

                           สภาพทั่วไปของชุมชน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ลักษณะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านในชนบท มีประชากร ประมาณ 3,000 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความเป็นอยู่ที่สงบเรียบง่าย  ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในการยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจำนวน 4 วัด คือ วัดถ้ำผาดำ  วัดถ้ำผายา วัดโพนลาด และวัดป่าสามัคคีธรรม สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาได้เป็นอย่างดี

                   1.3.2 เศรษฐกิจ

                           สภาพทั่วไปของชุมชน เป็นชุมชนขนาดกลาง      ลักษณะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านในชนบท ผู้คนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ระดับปานกลางไปถึงยากจน ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ 20,000 บาท เฉลี่ยต่อครัวเรือน 3 คน มีประชากรรวม 3,000 คน อาชีพหลัก คือ อาชีพทำการเกษตร ได้แก่  การทำไร่อ้อย กรีดยางพารา ทำไร่ข้าวโพด ค้าขาย รับจ้างทั่วไป  และเดินทางไปขายแรงงานที่กรุงเทพฯ อาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ คือ อาชีพทำการเกษตร ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

Comments