E-news‎ > ‎

ปี59 สอบ GEP

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเลยพิทยาคม หลักสูตรโปรแกรม GEP : คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Comments