E-news‎ > ‎

ปี59 สอบหลักสูตร EP

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเลยพิทยาคม หลักสูตรโปรแกรม EP : English Program


Comments